หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ