เอกสารความรู้สู่ชุมชน : 16 มีนาคม 2563 : การเตรียมการเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิหร่าน อิตาลี และเกาหลีใต้จากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ศูนย์ข่าว กต.

เอกสารความรู้สู่ชุมชน : 16 มีนาคม 2563 : การเตรียมการเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิหร่าน อิตาลี และเกาหลีใต้จากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบ