เอกสารความรู้สู่ชุมชน : 31 สิงหาคม 2563 :  กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ เพิ่มอักษรเบรลล์ในเล่ม ศูนย์ข่าว กต.

เอกสารความรู้สู่ชุมชน : 31 สิงหาคม 2563 : กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ เพิ่มอักษรเบรลล์ในเล่ม

ไฟล์แนบ