อินโฟกราฟฟิกภารกิจด้านการต่างประเทศ : เอกสารแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) บทความ

อินโฟกราฟฟิกภารกิจด้านการต่างประเทศ : เอกสารแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)