สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน