ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง ประกวดราคาจ้างอำนวยการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต(การอบรมช่วงที่ ๑ การพัฒนากระบวนการทางความคิดของนักบริหารการทูต) (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง ประกวดราคาจ้างอำนวยการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต(การอบรมช่วงที่ ๑ การพัฒนากระบวนการทางความคิดของนักบริหารการทูต) (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ