ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างอำนวยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (การลงพื้นที่ในลักษณะ Action Learning)  ส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างอำนวยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (การลงพื้นที่ในลักษณะ Action Learning) ส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ