ร่าง ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ของอาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ

ร่าง ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ของอาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือให้ความเห็นโดยสามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือวิจารณ์ได้ที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 123 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2035000 ต่อ 46010 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 

ไฟล์แนบ