ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ประกาศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ลำดับ หมวดดัชนีข่าวสารมาตรา 9 รายชื่อข้อมูลข่าวสาร
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลต่อโดยตรงเอกชนรวมทั้งความคิดเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย 1. เอกสารข้อมูล เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (Join Boundary Commission-JBC)
9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7  ไม่มี
9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ 1. โครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศ
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
7. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน คู่มือถาม-ตอบ งานกงสุล
9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง ข่าวการกงสุล
9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

1. เอกสารข้อกำหนดโครงการ "การพัฒนาระบบและให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์"
2. สัญญาจ้างพัฒนาระบบและให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
3. เอกสารข้อกำหนดโครงการ "โครงการจัดจ้างผลิตเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย"

9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 1. ผลหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เกาะลังกาวี (27-28 กรกฎาคม 2546)
2. รูปแบบการปรับปรุงหนังสือเดินทางไทยให้ทันสมัยในแนวทางเดียวกับต่างประเทศ
9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 1. ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
2. สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง