ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ ประกาศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ

การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ

 1. คำแนะนำผู้มาติดต่อขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ

  1.1 เขียนแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

  1.2 กรณีการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารให้ชำระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

  1.3 กรณีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไม่มีข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการหรือข้อมูลที่ท่านต้องการเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะชี้แจงและ

  ให้คำแนะนำแก่ท่านแล้วแต่กรณี

   
 2. การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ