ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนระดับสูง (Virtual Machine) พร้อมซอฟต์แวร์ Virtualization และระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนระดับสูง (Virtual Machine) พร้อมซอฟต์แวร์ Virtualization และระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ