แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน : ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี ตามแผนปฏิรูปองค์การ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) ของกระทรวงการต่างประเทศ ประกาศ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน : ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี ตามแผนปฏิรูปองค์การ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) ของกระทรวงการต่างประเทศ