แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน : การประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (1 ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ประกาศ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน : การประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (1 ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)