คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ ประกาศ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน : คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ