การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562