การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกาศ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563