การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับลงวันที่ 18 มี.ค. 2563) ประกาศ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับลงวันที่ 18 มี.ค. 2563)