มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง