Press release/Information : การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์ข่าว กต.

Press release/Information : การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน จะเป็นประธานการประชุม
 
การประชุมสุดยอดสมัยพิเศษดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศและประเทศคู่เจรจาบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี จะนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้จัด การประชุมหารือกันผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในวงกว้าง ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลายลง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและคืนความเป็นปกติสุขกลับสู่ภูมิภาค โดยที่ประชุมจะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การเสริมสร้างขีดความสามารถระดับประเทศและภูมิภาคในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การให้ความช่วยเหลือคนชาติของประเทศอาเซียนบวกสาม การส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและการต่อต้านข่าวปลอม การรักษาห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค โดยเฉพาะการไหลเวียนของสินค้าและบริการที่จำเป็น ยาและอุปกรณ์การแพทย์ การหารือเกี่ยวกับมาตรการร่วมกันเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรที่พอเพียงเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙