Press release/Information :  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำหนดเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓   ศูนย์ข่าว กต.

Press release/Information : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำหนดเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. (เวลาในประเทศไทย) โดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ จะเป็นประธานการประชุมร่วมกับนาย Michael Pompeo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ในครั้งนี้ จะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสถานการณ์สาธารณสุขฉุกเฉินของประเทศสมาชิกอาเซียนและสหรัฐฯ เพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ อย่างทันท่วงที โดยทั้งสองฝ่ายจะเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างโปร่งใสและทันท่วงที การเสริมสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโดยใช้กลไกด้านสาธารณสุขที่อาเซียนมีบทบาทนำ การให้ความช่วยเหลือคนชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงไทยและสหรัฐฯ การรักษาห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดส่งสินค้าและบริการที่จำเป็น รวมถึงอาหาร ยาและอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจร่วมกันและกำหนดแนวทางสำหรับการฟื้นตัว ทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙
 
สหรัฐฯ เป็นประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอาเซียน และมีความร่วมมือกับอาเซียนอย่างรอบด้าน รวมถึงด้านสาธารณสุข โดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจและความมั่นคง ทั้งในอาเซียนและสหรัฐฯ ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม สปป. ลาว และสหรัฐฯ ในฐานะประธานร่วมของการประชุมจะออกแถลงการณ์ร่วม (Co-Chairs’ Statement) เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ที่อาเซียนและสหรัฐฯ จะร่วมมือกันรับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙ รวมถึงข้อริเริ่มและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของทั้งสองฝ่าย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านสาธารณสุขและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคตด้วย