:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และทีมประเทศไทยอำนวยความสะดวกและส่งคนไทยกลับประเทศไทย ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และทีมประเทศไทยอำนวยความสะดวกและส่งคนไทยกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และทีมประเทศไทย ได้อำนวยความสะดวกและส่งคนกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบิน SQ 976 และในวันที่ 26 กรกฎาคม ได้มอบข้าวกล่องอาหารกลางวันให้กับคนไทยที่เดินทางจากเมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ เพื่อต่อเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยาน ชางงี กลับประเทศไทย