:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และทีมประเทศไทยได้อำนวยความสะดวกและส่งคนกลับประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และทีมประเทศไทยได้อำนวยความสะดวกและส่งคนกลับประเทศ

          เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๑๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และทีมประเทศไทย ได้อำนวยความสะดวกและส่งคนกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบิน SQ 976