:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : มูลนิธิ Angels Wings จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในสหรัฐฯ ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : มูลนิธิ Angels Wings จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในสหรัฐฯ

มูลนิธิ Angels Wings จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ Angels Wings แก่เยาวชนเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ ประจำปี 2563 พร้อมกับนางภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิฯ ผ่านทางแอพพลิเคชันการประชุมออนไลน์ Zoom

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชนเชื้อสายไทยที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ และหวังว่ารางวัลที่ได้รับในวันนี้จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไปเพื่ออนาคตของตนและครอบครัว รวมทั้ง หวังว่าผู้รับทุนจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยกลับมาพัฒนาชุมชนไทยในสหรัฐฯ ตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนไทยและอเมริกัน อันจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในหลากหลายแง่มุมต่อไปด้วย

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นางภรณ์ทิพย์และมูลนิธิ Angels Wings ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกันแล้ว โดยในปีนี้มูลนิธิฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนเป็นทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสอันดีให้แก่นักเรียนและเยาวชนไทยในสหรัฐฯ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับสูงได้ต่อไป ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความขอบคุณแก่นางภรณ์ทิพย์และมูลนิธิ Angels Wings ที่ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษาผู้ด้อยโอกาส และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความห่วงใยแก่เยาวชนไทยและคนไทยในสหรัฐฯ ให้ดูแลสุขภาพอนามัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ด้วย

มูลนิธิ Angels Wings ได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาระดับสูงให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทย-อเมริกัน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยในสหรัฐฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ต่อไป โดยในปี 2560 มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 26 ทุน ให้แก่นักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิส ต่อมาในปี 2561 ได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็น 31 ทุน รวมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และในปี 2562 มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็น 42 ทุน และขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 4 รัฐ ในเขตตะวันตกของสหรัฐฯ ล่าสุดในปี 2563 มูลนิธิฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐฯ และเพิ่มทุนการศึกษาเป็น 52 ทุน นอกจากนี้ มูลนิธิ Angels Wings ยังได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนไทยในประเทศไทยที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส ตลอดจนโครงการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วย    

***************