:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : การลงนามพิธีสารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยการแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่ายและพ้นจากนั้นไป ฉบับลงนามย่อ  ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : การลงนามพิธีสารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยการแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่ายและพ้นจากนั้นไป ฉบับลงนามย่อ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอทลอาวีฟ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามพิธีสารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยการแก้ไขความตกลงระหว่างระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่ายและพ้นจากนั้นไป ฉบับลงนามย่อเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ร่วมกับพลโทกาบี อัซเกนาซี (Gabi Ashkenazi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล ณ กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล
 
พิธีสารดังกล่าวเป็นการแก้ไขและปรับปรุงให้บริการเดินอากาศและสิทธิการบินมีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทยและอิสราเอล นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สายการบินของทั้งสองฝ่ายสามารถขยายการบริการและเครือข่ายการบินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมการเดินทางของผู้โดยสาร และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าและบริการระหว่างประเทศให้พัฒนายิ่งขึ้นไปในอนาคต