ข่าวเด่น : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่เยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation – EECi) จังหวัดระยอง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่เยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation – EECi) จังหวัดระยอง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่เยี่ยมชม EECi ก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ EECi ผลักดันการประชาสัมพันธ์ศักยภาพเพื่อชักชวนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน ขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และเตรียมพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่สถาบันวิทยาสิริเมธีแก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงใน CLMV
 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation – EECi) ตำบลป่ายุบ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ EECi 
 
ในการลงพื้นที่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันการศึกษาในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ โดย ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี และเข้าเยี่ยมชมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST) และโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูง (CEST) ของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โดยมีนักศึกษาและนักวิจัยร่วมให้ข้อมูลด้วย รวมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และพื้นที่โครงการก่อสร้าง EECi 
 
ภายหลังการลงพื้นที่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เห็นว่า สิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถให้การสนับสนุนได้ ได้แก่ (๑) การประชาสัมพันธ์ศักยภาพของ EECi ให้ต่างชาติได้รับทราบและชักชวนให้เข้ามาลงทุน ตลอดจนขยายความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาในพื้นที่ (๒) ขยายความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ที่สถาบันวิทยาสิริเมธีแก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงใน CLMV
 
อนึ่ง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนา เป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐