ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม UNSC Open Debate  ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก    ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม UNSC Open Debate ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม United Nations Security Council Open Debate ในหัวข้อ “Towards the 75th  Anniversary of the United Nations: Upholding the Charter of the United Nations to Maintain International Peace and Security” ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นโดยเวียดนามในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) วาระเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โดยมีนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเป็นประธานการประชุม
 
การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการดำรงไว้ซื่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งความสำคัญของกฎบัตรสหประชาชาติ และบทบาทของ UNSC ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนระดับสูงจากรัฐสมาชิกสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม เช่น นาย Antonio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ นาง Mary Robinson ประธานกลุ่ม The Elders นายกรัฐมนตรี เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ รวมถึงผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากเอสโตเนีย เยอรมนี ฮังการี ยูเครน เคนยา เป็นต้น
 
นางพรพิมลฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงของไทย โดยเน้นเรื่อง (๑) การให้ความสำคัญต่อประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจหลักตามเจตนารมณ์ของกฎบัตรสหประชาชาติ (๒) การยึดมั่นในวิถีทางการทูตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง (๓) กลไกเพื่อป้องกันความขัดแย้งและการจัดการกับวิกฤตจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) การส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหประชาชาติ และ (๕) การส่งเสริมความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกันระหว่างกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติด้านสันติภาพและความมั่นคง เพื่อให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
นอกจากนี้ นางพรพิมลฯ ได้พบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามในช่วงระหว่างการประชุมฯ เพื่อแสดงการสนับสนุนของไทยต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธาน UNSC รวมถึงในฐานะสมาชิก UNSC วาระปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ของเวียดนามอีกด้วย