ข่าวสารนิเทศ : พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ โดยมีนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนายอะฮ์มัด รุซดี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วม

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ โดยไทยกับอินโดนีเซียมีสายสัมพันธ์ตั้งแต่ก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งรวมถึงการเสด็จประพาสเกาะชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๔๑๓ (ค.ศ. ๑๘๗๐) ปี ๒๔๓๙ (ค.ศ. ๑๘๙๖) และปี ๒๔๔๔ (ค.ศ. ๑๙๐๑) ดังนั้น การเฉลิมฉลองการครบรอบ ๗๐ ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระดับประชาชน

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในหมู่สาธารณชนทั่วไป และได้รับการตอบรับที่ดีโดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจำนวน ๖๓๗ คนจากทั่วประเทศไทยและอินโดนีเซีย กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยได้ร่วมกันพิจารณาและตัดสินให้นายยูดี ปรียัตโน (Mr. Yudi Priyatno) อายุ ๒๑ ปี นักศึกษาสัญชาติอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายธานี เหมือนนุช อายุ ๕๒ ปี นักออกแบบกราฟฟิกสัญชาติไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นการนำรูปช้างและครุฑอันเป็นสัญลักษณ์ของไทยและอินโดนีเซีย ตามลำดับ มาประกอบเป็นเลข ๗๐ เพื่อสื่อถึงการครบรอบ ๗๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยมีส่วนประกอบอื่น ได้แก่ รูปร่างคนวิ่งสื่อถึงแรงผลักดันในการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เสมอ รูปวงกลมสื่อถึงการบูรณาการ ความร่วมมือและความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน และรูปเกลียวคลื่นสื่อถึงความเชื่อมั่นในการฝ่าฟันและเผชิญอนาคตร่วมกัน โดยใช้สีน้ำเงินและสีแดงซึ่งเป็นสีธงชาติของไทยและอินโดนีเซีย สีน้ำเงิน สื่อถึงความเป็นมืออาชีพ สันติภาพและความไว้วางใจ และสีแดงสื่อถึงพลวัต ความกล้าหาญ และความเป็นอิสระ

ตลอดปี ๒๕๖๓ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้แนวคิด “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม” เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๗๐ ปีดังกล่าว อาทิ การอบรมทำผ้าบาติก การสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เทศกาลภาพยนตร์ การแสดงทางวัฒนธรรม และการประชุมภาคธุรกิจ โดยจะมีการประดับตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในทุกกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและอินโดนีเซีย และทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองฝ่ายต่อไป