ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Political Consultation Group ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๗ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุม Political Consultation Group ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายเหวียน ก๊วก สุง (H.E Mr. Nguyen Quoc Dung) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เป็นประธานร่วมในการประชุม Political Consultation Group ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๗ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุน การเงิน ความเชื่อมโยง การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหม ความร่วมมือในการแก้ไขประมงผิดกฎหมาย (IUU) ความร่วมมือด้านแรงงาน วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่เป็นที่สนใจร่วมกัน เช่น ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยผลการประชุม Political Consultation Group ครั้งนี้ มีส่วนสำคัญยิ่งสำหรับการกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเวียดนามในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความเข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) ซึ่งจะนำไปขยายผลสำหรับเตรียมการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อร่วมการประชุม Joint Cabinet Retreat ครั้งที่ ๔ ที่เวียดนามในปีนี้ต่อไป

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายเหวียน ก๊วก สุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศด้วย