ข่าวสารนิเทศ : การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

      ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางในสำนักงานหนังสือเดินทางสาขาต่างๆ
 
กำหนดการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (จำนวน ๕ วัน)
                            เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
                             ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น ๑ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา 
                             (ตรงข้ามสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว   บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก
 
กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒o ปีบริบูรณ์)
๑.  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีอายุยังไม่ถึง ๑๕ ใช้สูติบัตร(ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชนผู้เยาว์ ๑๓ หลัก หรือผู้เยาว์อายุ ๗ ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
๒.  ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)
๓.  บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ
๔.  บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน 
      ๔.๑ กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียวให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)
      ๔.๒ กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ฉบับจริง)
      ๔.๓ กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง) และนำมาแสดง
๕.  ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ฉบับจริง (หากมี)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  •   ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  ๑,ooo. - บาท
  •   ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS)               ๔o. - บาท

คำแนะนำ
๑. ผู้รับบริการจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน ๒ สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง โทร.๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๕๑ , ๓๒๔๕๒
๒. ผู้มีหนังสือเดินทางอายุใช้งานเหลือ ๖ เดือน หรือ น้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย