ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศนำหน่วยปฏิบัติการภารกิจแบบบูรณาการร่วมภาครัฐ-เอกชน เดินทางไปรับคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับประเทศไทย ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศนำหน่วยปฏิบัติการภารกิจแบบบูรณาการร่วมภาครัฐ-เอกชน เดินทางไปรับคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยกลับประเทศไทย ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑. กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด ในการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของคนไทย โดยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งได้แจ้งเตือนคนไทยในพื้นที่ โดยเฉพาะในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรค และให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ใช้ช่องทางติดต่อสื่อสาร WeChat และ Hotline ของสถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุลใหญ่ เพื่อเข้าถึงข้อมูลความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านการปฏิบัติตนต่าง ๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกันนี้ ได้จัดส่งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เหลว รวมถึงโอนเงินให้แก่คนไทย เพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นในการยังชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนในบางพื้นที่ อีกทั้งได้ส่งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จำนวน ๓ คน ลงพื้นที่ไปยังนครอู่ฮั่นตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อช่วยเหลือดูแลคนไทยและเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ
 
๒. ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศจะนำหน่วยปฏิบัติภารกิจแบบบูรณาการภาครัฐ-เอกชน ประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข กรมการกงสุล สายการบินไทยแอร์เอเชีย เดินทางไปรับคนไทยจำนวน ๑๔๕ คน กลับมาจากนครอู่ฮั่น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใต้ความสนับสนุนของหลายหน่วยงาน อาทิ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงกลาโหม เป็นต้น ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเคลื่อนย้ายโดยสมัครใจ เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากทางการจีน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายใต้คณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center - RRC) ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยประเมินสถานการณ์ ซักซ้อมแผน และเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหารือขั้นตอนแนวปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจีน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการได้เข้ารับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้กำชับทั้งเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่กำลังจะเดินทางไปรับ และความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่น การเตรียมการตั้งแต่ก่อนเดินทาง และการเตรียมมาตรการรองรับเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
 
๓. เที่ยวบินที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยจะนำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันตนเองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เสื้อกาวน์กันน้ำ รวมทั้งความห่วงใย และปรารถนาดีจากประชาชนชาวไทยไปมอบแก่ประชาชนชาวจีน อันเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพที่ใกล้ชิดอันแน่นแฟ้นและยาวนานของสองประเทศ รวมทั้งเป็นกำลังใจให้ประชาชนชาวจีนสามารถต่อสู้ฝ่าฟันสถานการณ์ครั้งนี้และฟื้นฟูประเทศได้โดยเร็วที่สุด