ข่าวสารนิเทศ : การให้ความช่วยเหลือคนไทยและแรงงานไทยในอุซเบกิสถานเดินทางกลับประเทศไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การให้ความช่วยเหลือคนไทยและแรงงานไทยในอุซเบกิสถานเดินทางกลับประเทศไทย

ตามที่แรงงานไทยในอุซเบกิสถานประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน โดยเรียกร้องให้ทางการไทยเจรจากับบริษัทนายจ้างเพื่อดำเนินการส่งกลับ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งเป็นที่น่ายินดีที่ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สามารถจัดส่งคนไทยและแรงงานไทยในอุซเบกิสถาน จำนวน ๑๐๒ คน ซึ่งเป็นแรงงานที่ทำงานกับบริษัท Enter Engineering จำนวน ๙๔ คน และคนไทยอื่น ๆ จำนวน ๘ คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ โดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำของสายการบิน Uzbekistan Airways ทั้งนี้ เมื่อเดินทางมาถึง ได้เข้ารับการกักกันในสถานที่ที่รัฐกำหนด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ แล้ว 
 
ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงทาชเคนต์ ได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี มีข้อจำกัด หลายประการในการให้ความช่วยเหลือ อาทิ การปิดน่านฟ้าของอุซเบกิสถาน และค่าบัตรโดยสารเช่าเหมาลำที่มีราคาสูง โดยในระหว่างที่ยังรอการจัดเที่ยวบินเหมาลำเดินทางกลับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งกลุ่ม Line ให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพแก่คนไทยที่ติดเชื้อฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมมือกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ มอบอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่แรงงานไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย ล่าสุด ไม่พบว่าแรงงานไทยดังกล่าวติดเชื้อฯ แล้ว
 
กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้บูรณาการร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือนำแรงงานไทยในอุซเบกิสถานเดินทางกลับมาประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ