ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ระหว่างเข้าร่วมการประชุม ครม. สัญจร ที่ระยอง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ระหว่างเข้าร่วมการประชุม ครม. สัญจร ที่ระยอง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจราชการที่โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation – EECi) และพบหารือผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ระหว่างเข้าร่วมการประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่  ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation – EECi) ตำบลป่ายุบ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ EECi ซึ่งจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่รองรับการลงทุนและความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกับต่างประเทศในพื้นที่ EEC 
 
โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อ EECi เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศนวัตกรรมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy – KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute – VISTEC) ซึ่งเป็นสถาบันผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมคุณภาพสูงระดับโลก เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้จริง (translational research) นอกจากนี้ ภายในสถาบัน VISTEC ได้มีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle – EV) ของไทย
 
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญด้านหนึ่งของรัฐบาล ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งให้ความสำคัญ กับการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเร่งพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเมืองนวัตกรรมเพื่อรองรับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมในโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  
 
นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเยี่ยมชมและพบหารือผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลระยอง ซึ่งอยู่ในเครือข่ายโรงเรียนยุวทูตความดี อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ  โดยการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นกับโรงเรียนในพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดและดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ในการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนไทย และแนวทางการเผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ให้แก่เยาวชนไทย