ข่าวสารนิเทศ : การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ (3rd Mekong-Lancang Cooperation Leaders’ Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประชุมกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในระดับผู้นำครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้นำจากประเทศสมาชิก MLC ได้แก่ ไทย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน โดยมีนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว และนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เป็นประธานร่วม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”ซึ่งแสดงให้เห็น​ถึงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่จะกระชับความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-๑๙ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน การส่งเสริมการค้าออนไลน์ การเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนกลับมาเป็นปกติ และสามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขง