ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงตรวจพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัย ผลกระทบ และแนวทางในการสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงตรวจพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัย ผลกระทบ และแนวทางในการสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงตรวจพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัย ผลกระทบ และแนวทางในการสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

ในการนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าพบนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว แก่ประชาชนในพื้นที่ และได้พบนายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย เพื่อรับทราบแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและแนวคิดของโครงการแก้มลิง 
 
ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนที่แท้จริง รวมถึงมาตรการความช่วยเหลือที่ต้องการจากภาครัฐพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ