ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐเม็กซิโก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐเม็กซิโก

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

 

สารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐเม็กซิโก

ด้วยวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันครบรอบ ๔๕ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐเม็กซิโก กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย จึงขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้ และต่อความผูกพันที่ใกล้ชิดซึ่งได้ประสานไมตรีและอำนวยประโยชน์ให้แก่มิตรประเทศทั้งสองและประชาชนมาอย่างยาวนาน

สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับเม็กซิโกมีที่มาทางประวัติศาสตร์เชื่อมโยงภูมิภาคซึ่งย้อนไปถึงการแลกเปลี่ยนการค้าขายระหว่างกันในสมัยศตวรรษที่ ๑๖ ผ่านเส้นทางการค้าทาง “เรือสำเภามะนิลา” หรือ “เรือสำเภาอากาปุลโก” นับแต่นั้นมา ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้รุ่งเรืองและขยายตัวมากขึ้นตามลำดับ โดยการค้ายังคงเป็นจักรกลสำคัญจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ไทยจัดเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๓ ของเม็กซิโกในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ และอันดับที่ ๑๓ จากคู่ค้าทั่วโลกของเม็กซิโก ในขณะที่เม็กซิโกเป็นคู่ค้าอันดับต้นของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน  ทั้งสองประเทศต่างมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้ใกล้ชิดและขยายตัวเพิ่มขึ้นในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร เศรษฐกิจดิจิทัล และโลจิสติกส์ โดยอาศัยการที่ทั้งสองประเทศต่างเป็นช่องทางเชื่อมต่อสำคัญของภูมิภาค

สัมพันธภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับเม็กซิโกยังได้รับการกระชับให้แนบแน่นโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสำคัญของสองประเทศ การเยือนระดับสูงหลายครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐเม็กซิโกในปี ๒๕๓๙ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีคุณูปการต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งสองประเทศจะยังคงมุ่งส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และการประชุมระดับสูงให้เกิดความต่อเนื่อง รวมถึงการประชุมว่าด้วยการหารือทางการและประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันอื่น ๆ ระหว่างไทยกับเม็กซิโก ครั้งที่ ๔ (The 4th Political Consultations and Other Matters of Common Interest between Thailand and Mexico) ซึ่งไทยจะเป็นประธานการประชุมฯ ในช่วงปลายปีนี้

ในด้านพหุภาคีและสถานการณ์ระดับโลก ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินความร่วมมือระหว่างกันผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ สหประชาชาติ เวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังมีเจตนารมณ์ร่วมที่จะสนับสนุนความพยายามระหว่างประเทศในการจัดการ กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และความท้าทายของโลกในมิติอื่น ๆ

ท้ายที่สุดนี้ ความสัมพันธ์ระดับประชาชนนับเป็นหัวใจสำคัญอีกประการของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเม็กซิโกซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างยึดมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความคล้ายคลึงกันด้านต่าง ๆ อาทิ อาหาร วัฒนธรรมร่วมสมัย และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ โดยมิตรภาพและความเข้าใจที่กำลังงอกงามในหมู่ชาวไทยและชาวเม็กซิโกจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการต่อยอดความร่วมมืออีกหลากหลายสาขาในอนาคต อันจะเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับเม็กซิโก และประชาชนของเราทั้งสองประเทศสืบไป

 

                  กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้                       สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโก

                    กระทรวงการต่างประเทศ                                 ประจำประเทศไทย

 

Congratulatory Message on the 45th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Kingdom of Thailand and the United Mexican States