ข่าวอื่นๆ : การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยเหลือคนไทยในลิเบียจากเหตุการณ์การสู้รบ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยเหลือคนไทยในลิเบียจากเหตุการณ์การสู้รบ

           ด้วยวันนี้ (วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๕๐ น. นายสรยุทธ ชาสมบัติ รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยนายบัญชา ยืนยงจงเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย International Islamic Call College ประเทศลิเบีย จำนวน ๑๕ คน ที่อาคารผู้โดยสารเข้า ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) ในการให้ความช่วยเหลืออพยพกลุ่มนักศึกษาไทยออกจากกรุงตริโปลีเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สู้รบบริเวณโดยรอบกรุงตริโปลี 
 
           ปัจจุบันสถานการณ์การสู้รบในกรุงตริโปลีและเมืองใกล้เคียง ประเทศลิเบียทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อ กระทรวงการต่างประเทศขอให้คนไทยที่ยังคงพำนักอยู่ในสถานที่ปลอดภัยในประเทศลิเบียติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปบริเวณพื้นที่ที่มีการสู้รบ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการลิเบียอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน