ข่าวอื่นๆ : การแสดงดนตรีเนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การแสดงดนตรีเนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดการแสดงดนตรี “Melodies of Friendship” โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา ณ หอประชุมจตุมุข กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและสมาชิกราชวงศ์กัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงดนตรีดังกล่าว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางเภือง สกุณา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชา นางเอียต โซเภีย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา คณะทูตานุทูต ผู้แทนภาคเอกชนไทย รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษาจาก Royal University of Phnom Penh, Royal University of Fine Arts และ Phnom Penh International Institute of Arts เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี
 
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยได้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ พระบรมรัตนโกศ รวมทั้งเพลงแจ๊สร่วมสมัย และเพลงที่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยและกัมพูชา อาทิ  “Oh I say” “คำหวาน” “ยิ้มสู้” “ชะตาชีวิต” “อาทิตย์อับแสง” “Monica” และ “La Forêt Enchantée” ซึ่งผู้ชมต่างแสดงความชื่นชมและซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์
 
การแสดงดนตรีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงไมตรีจิตและมิตรภาพในระดับประชาชนระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – กัมพูชา ซึ่งจะจัดตลอดปี ๒๕๖๓