ข่าวอื่นๆ : ไทย - ลาวเปิดโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : ไทย - ลาวเปิดโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ

ไทยและลาวร่วมเปิดโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรมโครงการประกอบด้วยการการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจสุขภาพของประชาชนลาว โดยส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปถ่ายทอดความรู้ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลและการส่งตัวอย่างเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางนโยบายด้านสาธารณสุขของ สปป.ลาว ต่อไป

ในพิธีดังกล่าว นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนายแพทย์เนา บุดตา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วมโดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะนักวิจัย ทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการให้ประธานร่วมฝ่ายลาว และประธานร่วมฝ่ายลาวได้มอบต่อให้สถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน หรือ Lao Tropical and Public Health Institute (Lao TPHI) เพื่อใช้งานต่อไป

โครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ เป็นโครงการที่รัฐบาลไทยและ สปป.ลาว เห็นชอบร่วมกันที่จะบรรจุไว้ในแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย - ลาว ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) สาขาสาธารณสุข ในคราวการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานดำเนินงานฝ่ายไทย และ Lao TPHI เป็นหน่วยงานดำเนินงานฝ่ายลาว

ในโอกาสที่ปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่สำคัญของไทยและ สปป.ลาว คือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป.ลาว โครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์การฉลองครบรอบในโอกาสดังกล่าว นอกเหนือจากโครงการนี้ รัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ยังได้สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุข ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแขวงบ่อแก้ว แขวงจำปาสัก แขวงเวียงจันทน์ รวมทั้งโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ซึ่งมุ่งหมายให้เกิดความร่วมมือในลักษณะโรงพยาบาลคู่แฝดระหว่างแขวงใน สปป.ลาว กับจังหวัดในประเทศไทยจำนวน ๕ คู่

สำหรับการดำเนินงานโครงการด้านสาธารณสุขนี้ รัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านสาธารณสุขใน สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนลาวอย่างทั่วถึง และเพื่อให้ สปป.ลาว สามารถบรรลุเป้าหมายที่ ๓ คือ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs)