ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

          เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตได้จัดกิจกรรม “บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน (Welfare Home Complex) กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา” ในโอกาสนี้ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน พร้อมด้วยทีมประเทศไทยได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กอ่อน เด็กกำพร้า และเยาวชนที่พักพิงและอยู่ในความคุ้มครองดูแลของบ้านพักฉุกเฉิน จำนวน 64 คน ไปมอบให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน โดยมี Yang Berhormat Major General (R) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา ให้เกียรติต้อนรับเอกอัครราชทูตและรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชนในบ้านพักดังกล่าวด้วยตนเอง ณ ห้องรับรองของรัฐมนตรี เอกอัครราชทูตได้กล่าวถึงแนวพระราชดำริของโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้รัฐมนตรีได้รับทราบ ซึ่งทุกคนสามารถร่วมกันทำความดีได้ในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยตามความสามารถที่จะกระทำได้ ทั้งนี้ รัฐมนตรีแสดงความชื่นชมในแนวพระราชดำริและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อีกทั้งยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การทำความดีนี้มาที่บรูไนด้วย และรัฐมนตรีได้แจ้งให้เอกอัครราชทูตทราบว่า ได้กราบบังคมทูลให้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงทราบเรื่องสถานเอกอัครราชทูตนำสิ่งของมาบริจาคให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน ซี่งเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริด้วยแล้ว

          อนึ่ง การบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน นับเป็นกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่สองในปีนี้ ที่สถานเอกอัครราชทูตจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ให้แก่โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน  อานัก ซาเลฮา (Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน อานัก ซาเลฮา (Blood Donation Centre, Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital) สถานเอกอัครราชทูตได้จัดกิจกรรมจิตอาสาหลายกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ 2561 ได้แก่ การทำความสะอาดถนนตลอดเส้นทางเข้าสถานเอกอัครราชทูต และการปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารสถานเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มอบอุปกรณ์ออกกำลังกายที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วย และเงินบริจาคในนามสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนไทยในบรูไน พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนและผู้ป่วยของ Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam สถานสังคมสงเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในบรูไน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 การทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานเอกอัครราชทูต และถนนทางเข้าสถานเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยสื่อมวลชนบรูไนได้นำเสนอข่าวการจัดกิจกรรมจิตอาสา ที่สถานเอกอัครราทูตจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณกุศล ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นที่รู้จักของชาวบรูไนเป็นอย่างดี