กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

 

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ
     
       
วันเดือนปีเกิด                     28 มิถุนายน 2500  
       
การศึกษา                     1. ปริญญาตรี: อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
    2. ปริญญาโท: M.A.L.D. (Master of Arts in Law and Diplomacy), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University มลรัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา  
    3. ปริญญาเอก: Ph.D. (International Relations), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University มลรัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา  
       
       
ประวัติการรับราชการ      
พ.ศ. 2533 ดำรงตำแหน่ง
  นายเวร (เจ้าหน้าที่การทูต 3) กองอเมริกา กรมการเมือง  
พ.ศ. 2534 ดำรงตำแหน่ง
  เลขานุการตรี (เจ้าหน้าที่การทูต 4) กองอเมริกา กรมการเมือง  
พ.ศ. 2535 ดำรงตำแหน่ง
  เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก  
ดำรงตำแหน่ง
 
เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 
พ.ศ. 2536 ดำรงตำแหน่ง
  เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน       
พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่ง
  เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  
พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่ง
  เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก  
ดำรงตำแหน่ง
  เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2543 ดำรงตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 7) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่ง
  ที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 7) (ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่ง
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) (ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่ง
  อัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 9) (ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
พ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่ง
  อัครราชทูต รองผู้แทนถาวร (เจ้าหน้าที่การทูต 9) ประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนี  
พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่ง
  อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่ง
  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ                        
พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่ง
  เอกอัครราชทูตประจำประเทศสหรัฐอเมริกา  
พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง
  เอกอัครราชทูตประจำประเทศแคนาดา ตรินิแดดและโตเบโก และจาเมกา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการบินพลเริอนระหว่างประเทศ (ICAO) ณ นครมอนทรีออล  
พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหน่ง
  ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ  
พ.ศ. 2562 ดำรงตำแหน่ง
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ  
       
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน   • ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)  
 
  • กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  
       
ตำแหน่งในอดีต   • ผู้แทนประเทศไทยในกลุ่มวิสัยทัศน์เอเปค (APEC Vision Group)  
 
  • สมาชิกคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ  คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 62  
 
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์  
 
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)  
       
เครื่องราชอิสริยาภรณ์      
 
  1. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย          เมื่อ 5 ธันวาคม 2539  
 
  2. ตริตาภรณ์ช้างเผือก           เมื่อ 5 ธันวาคม 2541  
 
  3. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย       เมื่อ 5 ธันวาคม 2543  
 
  4. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก        เมื่อ 5 ธันวาคม 2548  
 
  5. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย      เมื่อ 5 ธันวาคม 2551  
 
  6. ประถมาภรณ์ช้างเผือก       เมื่อ 5 ธันวาคม 2554  
 
  7. มหาวชิรมงกุฎ                   เมื่อ 5 ธันวาคม 2558  
 
  8. เหรียญจักรพรรดิมาลา        เมื่อ 5 ธันวาคม 2558  
 
     
รางวัล   1. ได้รับทุนฟุลไบรท์ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2525  
 
  2. ได้รับทุนจาก American Political Science Association และ Asia Foundation ไปปฏิบัติหน้าที่ Congressional Fellow ที่รัฐสภาสหรัฐเมื่อ  พ.ศ. 2536  
 
  3. ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2543  
 
  4. ได้รับรางวัลนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีเด่นประจำปี 2562  
 
     
การฝึกอบรม   1. หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 1  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ (2 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552)  
 
  2. โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2   วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 9 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553  
 
  3. หลักสูตรการเจรจาระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหาร “On Top of the Game: Global Strategies and Negotiations towards Green Growth” จัดโดย United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ร่วมกับ Säid Business School, Oxford University รัฐบาลออสเตรีย  21 -29 ธันวาคม พ.ศ. 2554  
 
  4. หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และบริษัทเอซีไอ คอนซัลแท็นซ์ จำกัด (ACI) กรกฎาคม พ.ศ. 2555  
 
  5. หลักสูตรความร่วมมือด้านความมั่นคงข้ามชาติสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Transnational Security Cooperation Course) จัดโดยศูนย์ Asia-Pacific Center for Security Studies กระทรวงกลาโหมสหรัฐ  2 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
 
     
สถานภาพการสมรส                • สมรสกับนางวรรณิภา อิศรภักดี  
    • มีธิดา 1 คน ชื่อนางสาวณัฐชา อิศรภักดี  

 

 
---------------------------------