กระทรวงการต่างประเทศ

ปลัดกระทรวง

นางบุษยา มาทแล็ง

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 
     
       
เกิดเมื่อ                     6 ธันวาคม 2502  
วันครบเกษียณอายุ           30 กันยายน 2563  
สถานภาพการสมรส   สมรส  
ชื่อคู่สมรส   นายโลร็องท์ ชิลส์ มาทแล็ง  
การศึกษา      
   

1. อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. Master of Arts (Political Science), University of Michigan สหรัฐอเมริกา

3. Master of Arts (Asian Studies), University of Michigan สหรัฐอเมริกา

4. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยนักบริหาร
สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2549

 
       
ประวัติการรับราชการ      
พ.ศ. 2529
  ดำรงตำแหน่งนายเวร (ชั้น 1) (เจ้าหน้าที่การทูต 3)
กองยุโรป กรมการเมือง
 
พ.ศ. 2530
  ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4
กองยุโรป กรมการเมือง
 
    ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4
กองการประชุมระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ
 
    ดำรงตำแหน่ง  เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5)
กองนโยบายและวางแผนสำนักงานปลัดกระทรวง
 
พ.ศ. 2532
  ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต 5
กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ
 
พ.ศ. 2534
 

ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สำนักงาน เลขานุการรัฐมนตรี

 
    ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6)
สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงปารีส
 
พ.ศ. 2538
  ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 6
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
    บุคลากร 6 สำนักงานปลัดกระทรวง  
พ.ศ. 2539
  ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 7
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
    ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7
สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 
    ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
    ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 7
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ
 
พ.ศ. 2540
  ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 7
กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ
 
พ.ศ. 2543
  ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต        
 
พ.ศ. 2546
  ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
 
พ.ศ. 2548
  ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี (นักบริหาร 9)
กรมองค์การระหว่างประเทศ
 
พ.ศ. 2550
  ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 9)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
 
11 ธ.ค. 2551
  ดำรงตำแหน่งอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
 
พ.ศ. 2553
  ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)
กรมยุโรป
 
พ.ศ. 2555
  ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
 
พ.ศ. 2556
  ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
 
พ.ศ. 2558   ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
 
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
  ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
       
เครื่องราชอิสริยาภรณ์      
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
  เมื่อ 5 ธันวาคม 2534  
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
  เมื่อ 5 ธันวาคม 2537  
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
  เมื่อ 5 ธันวาคม 2539  
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก   เมื่อ 5 ธันวาคม 2544  
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  เมื่อ 5 ธันวาคม 2548  
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
  เมื่อ 5 ธันวาคม 2551  
มหาวชิรมงกุฎ
  เมื่อ 5 ธันวาคม 2554  
เหรียญจักรพรรดิมาลา   เมื่อ 5 ธันวาคม 2554  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ      
Commander of the Order
of Orange - Nassau
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
  เมื่อ พ.ศ. 2547  
      Grand Cross of the Order
of the Civil Merit
ราชอาณาจักรสเปน
  เมื่อ 18 เม.ย. 2559  

 
     
       

 

---------------------------------