กระทรวงการต่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายดอน   ปรมัตถ์วินัย

รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 
     
     
วันเดือนปีเกิด                  25 มกราคม 2493
สถานะครอบครัว           สมรสกับนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย (บุนนาค)
 มีบุตร 1 คน
     
การศึกษา    

 

 
 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
   จาก University of California, Los Angeles สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   จาก University of California, Los Angeles สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   จาก The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University สหรัฐอเมริกา
     
ประสบการณ์ทำงานราชการ    
2517
   เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการเมือง)
2523
 
 หัวหน้ากองพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
 สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย
2524
 
 เลขานุการเอก และที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบอนน์ (เยอรมนีตะวันตก)
2528
   ผู้อำนวยการ กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง
2531
   อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย  ณ  กรุงลอนดอน
2534
   เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2535
   อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
2537
 

 เอกอัครราชทูตประจำสมาพันธรัฐสวิส นครรัฐวาติกัน และราชรัฐลิกเตนสไตน์

2542
   อธิบดีกรมสารนิเทศ
2543
 

 เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และมองโกเลีย

2547
 

 เอกอัครราชทูตประจำสหภาพยุโรป
 และราชอาณาจักรเบลเยียม และ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

2550
 

 เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ 
 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

2552
   เอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา                       
2557 
 

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

2558
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
5 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน    รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
     
เครื่องราชอิสริยาภรณ์    
2547
   ทุติยจุลจอมเกล้า
2546
   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
2542
   ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
2541
   มหาวชิรมงกุฎ
2538
   ประถมาภรณ์ช้างเผือก
2535
   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
2532
   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
2527
   ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
2525
   ตริตราภรณ์ช้างเผือก
2522
   ตริตราภรณ์มงกุฎไทย
     
การฝึกอบรม    
2536    - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร