ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สาธารณรัฐมอลตา (Malta)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐมอลตา (Malta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• พึ่งพิงการนำเข้าพลังงาน น้ำ และอาหารจากต่างประเทศ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านขนาดพื้นที่ และขาดพลังงานน้ำ
• มีศักยภาพด้านการจัดการการประมง โดยเฉพาะการทำประมงอย่างยั่งยืน
• มอลตาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

316 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นางนางมารี-หลุยส์ โคไลโร เปรกา (Mrs. Marie-Louise Coleiro Preca)

เมืองหลวง

Valletta

นายกรัฐมนตรี

โจเสฟ  มัสกัต (Joseph  Muscat)

ประชากร

465,292 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Carmeno  Abela

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

21 กันยายน

ศาสนา

คริสต์ (นิกายโรมันคาธอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

17 ธันวาคม 2527 (ค.ศ. 1984)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

12.54 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

26,946 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 6.4 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

หินปูน เกลือ

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว การต่อและซ่อมเรือ สิ่งทอ เกษตรกรรม

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง เคมีภัณฑ์ แร่เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น สินค้าอุตสาหกรรม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ลิเบีย ฝรั่งเศส เยอรมนี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง แร่เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น อาหาร ผลิตภัณฑ์เคมี

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เยอรมนี แคนาดา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐมอลตา

มูลค่าการค้า

45.25 ล้าน USD ไทยส่งออก 24.53 ล้าน USD นำเข้า 20.72 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 3.81 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารสัตว์เลี้ยง แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม  รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า  ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ         
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล
 

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐมอลตาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,364 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2560)

 

คนไทยในสาธารณรัฐมอลตา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐมอลตา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มีเขตอาณาครอบคลุมมอลตา สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (กรุงวัลเลตตา)

หน่วยงานของสาธารณรัฐมอลตาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562