ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : ราชอาณาจักรสเปน (Spain)

 

 

 

 

 

 

ราชอาณาจักรสเปน (Spain)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สเปนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษและมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา
• มีเทคโนโลยีในการพัฒนาผลผลิตทางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งด้านพลังงานทดแทน
• ต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 68 ล้านคน มากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา
• กองทัพเรือไทยและสเปนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยไทยได้ว่าจ้างสเปนต่อเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

504,782 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเป ที่ 6 (Felipe VI  )

เมืองหลวง

Comunidad de Madrid

นายกรัฐมนตรี

Pedro  Sánchez

ประชากร

47 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Josep Borrell Fontelles

ภาษาราชการ

สเปน

วันชาติ

12 ตุลาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 94 (โรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

23 กุมภาพันธ์ 2413 (ค.ศ. 1870)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

1,311.32 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

28,156.82 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.0 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.1 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว ปรอท ยูเรเนียม

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอ ปิโตรเคมี ถลุงเหล็กและ ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

สินค้าทุน รถยนต์ อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ และเคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

โปรตุเกส สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ อิตาลี จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

พลังงาน สินค้าทุน เคมีภัณฑ์ สินค้าพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างดี และรถยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ อิตาลี จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี

สถิติที่สำคัญไทย-ราชอาณาจักรสเปน

มูลค่าการค้า

1,666.11 ล้าน USD ไทยส่งออก 977.34 ล้าน USD นำเข้า 688.77 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 288.57 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เคมีภัณฑ์ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ เครื่องนุ่งห่ม

สินค้านำเข้า

เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สัตว์น้ำสดแช่เย็น/ แช่แข็ง/ แปรรูป/ กึ่งสำเร็จรูปเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 2.63 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรสเปนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 182,072 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชอาณาจักรสเปนประมาณ 28,094 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2559)

คนไทยในราชอาณาจักรสเปน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรสเปน

สถานเอกอัครราชทูต (Comunidad de Madrid) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Barcelona) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Tenerife)

หน่วยงานของราชอาณาจักรสเปนในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562