ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden)

 

 

 

 

 

 

ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นผู้นำด้าน ICT พลังงานสะอาด และการวิจัยอวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติ
• มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ โดยดำเนินการผ่านโครงการ “Waste-to-Energy” ส่งผลให้สวีเดนมีปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบไม่ถึงร้อยละ 1 ของปริมาณขยะทั้งหมด และต้องนำเข้าขยะจากต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้า
• ในฐานะสมาชิก UNSC วาระปี 2560-2561 สวีเดนมีนโยบายส่งเสริมสันติภาพ การเจรจา และการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการสันติภาพ รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิรูปสหประชาชาติ การดำเนินการตามวาระการพัฒนา ค.ศ. 2030 การไม่แพร่อาวุธนิวเคลียร์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม คนปัจจุบัน คือ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
• เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herrström)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

449,964 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ ๑๖ กุสตาฟ ฟอลเก ฮูเบอร์ตูส (Carl Gustaf Folke Hubertus)

เมืองหลวง

Stockholm

นายกรัฐมนตรี

นายสเตฟาน  เลิฟเวน (Mr. Stefan  Löfven)

ประชากร

10 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มาร์กอต  วอลล์สตรอม (Margot  Wallström)

ภาษาราชการ

สวีดีช

วันชาติ

6 มิถุนายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 87 (นิกายลูเทอแรน)

คริสต์ (นิกายคาทอลิก) อื่น ๆ ร้อยละ 13

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

18 พฤษภาคม 2411 (ค.ศ. 1868)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

538.04 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 SEK = 3.6 บาท

GDP per Capita

53,442 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.8 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.3 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

แร่เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ทองคำ แร่เงิน ป่าไม้ พลังงานน้ำ พลังงานนิวเคลียร์

อุตสาหกรรมหลัก

เหล็กและเหล็กกล้า ไม้และผลิตภัณฑ์กระดาษ อาหารแปรรูป ยานยนต์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ไม้ กระดาษ เหล็กและเหล็กกล้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก นอร์เวย์ เยอรมนี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เครื่องยนต์ เครื่องนุ่งห่ม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เดนมาร์ก เยอรมนี

สถิติที่สำคัญไทย-ราชอาณาจักรสวีเดน

มูลค่าการค้า

1,173.09 ล้าน USD ไทยส่งออก 486.55 ล้าน USD นำเข้า 686.54 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -199.99 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบไก่แปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สินค้านำเข้า

เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์โลหะ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 70.54 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรสวีเดนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 332,895 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2558)

คนไทยในราชอาณาจักรสวีเดน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรสวีเดน

สถานเอกอัครราชทูต (Stockholm) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Gothenburg) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Stockholm)

หน่วยงานของราชอาณาจักรสวีเดนในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 31 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562