ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

 

 

 

 

 

 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง โดยสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นองค์ประมุขและผู้นำรัฐบาล
• ปรัชญาแห่งชาติคือราชาธิปไตยอิสลามมลายู (Malay Islamic Monarchy – MIB)
• เริ่มบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เมื่อ 1 พ.ค. 2557
• ต้องการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและลดการจ้างแรงงานต่างชาติ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากรตามแผนพัฒนาระยะยาว (WAWASAN 2035)
• มีนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะด้านการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาสขยายช่องทางการค้าและบริการของไทยให้กว้างขึ้น
• พึ่งพาไทยในเรื่องข้าว น้ำตาล และแรงงานก่อสร้าง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

5,765 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)

เมืองหลวง

Bandar Seri Begawan

 

 

ประชากร

428,697 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ดาโต๊ะ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ (Dato Erywan Pehin Yusof)

ภาษาราชการ

มาเล

วันชาติ

23 กุมภาพันธ์

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 10 พุทธ ร้อยละ 13 อิสลาม ร้อยละ 67 อื่น ๆ ร้อยละ 10

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

1 มกราคม 2527 (ค.ศ. 1984)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

12.13 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 BND = 23.80 บาท (ณ วันที่ 13 มี.ค. 2561)

GDP per Capita

28,290.6 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ -0.2 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.3 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ำ ไม้

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำมัน อาหาร (สินค้าเกษตรและประมง) และเสื้อผ้า

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร อาทิ ข้าวและผลไม้ เคมีภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน บรูไนดารุสซาลาม เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา

สถิติที่สำคัญไทย-เนการาบรูไนดารุสซาลาม

มูลค่าการค้า

664.88 ล้าน USD ไทยส่งออก 81.25 ล้าน USD นำเข้า 583.63 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -502.38 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด ผักสด สินค้าประมง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย ผลไม้กระป๋องและแปรรูป น้ำผลไม้ ผักระป๋องและผักแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารสำเร็จรูป สิ่งปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปูนซีเมนต์

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 1.45 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากเนการาบรูไนดารุสซาลามเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 14,249 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2559)

คนไทยในเนการาบรูไนดารุสซาลาม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในเนการาบรูไนดารุสซาลาม

สถานเอกอัครราชทูต (Bandar Seri Begawan)

หน่วยงานของเนการาบรูไนดารุสซาลามในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 6 มีนาคม 2562