ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong)

 

 

 

 

 

 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  จีนปกครองฮ่องกงภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐

•  เป็นเศรษฐกิจเสรีและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดในโลก

•  มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นภาคบริการมากที่สุดในโลก

•  เป็นศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ และการเงินของภูมิภาคเอเชีย

•  เป็นผู้ส่งออกสินค้าอันดับ ๖ ของโลก และเป็นผู้ส่งออกบริการเชิงพาณิชย์อันดับ ๑๕ ของโลก

•  มีตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ ๘ ของโลก

•  เป็นเมืองท่าปลอดภาษี และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเงินหยวนข้ามพรมแดน

•  ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากจีนภายใต้ข้อตกลง Closer Economic Partnership

Arrangement (CEPA) และกรอบความร่วมมือ Pan Pearl River Delta (PPRD)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,106.4 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ผู้บริหารสูงสุด

นางแคร์รี หล่ำ (กวางตุ้ง : หล่ำ เจง ยฺหวิตหง่อ)

(Mrs. Carrie Lam)

 

 

นายกรัฐมนตรี

นายหวัง จื้อหมิน (Mr. Wang Zhimin)

ประชากร

7 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายเซี่ย เฟิง (Mr. Xie Feng)

 

ภาษาราชการ

จีน อังกฤษ

 

 

ศาสนา

พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม ฮินดู

 

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

341.45 ล้าน USD

(ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 HKD = 4.21 บาท

GDP per Capita

46,193.6 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.5 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.8 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ฮ่องกงมีพื้นที่จำกัดและไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการส่งออก

อุตสาหกรรมหลัก

บริการด้านการเงิน การค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา จีน/ไต้หวัน สิงคโปร์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้า อุปโภค/บริโภค เคมีภัณฑ์ น้ ามันปิโตรเลียม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน/ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญไทย-เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

มูลค่าการค้า

12,320 ล้าน USD ไทยส่งออก 9,760 ล้าน USD นำเข้า 2,560 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 7,200 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคา เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่ โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

สินค้านำเข้า

คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 820,000 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 560,000 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2559)

 

คนไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานกงสุลใหญ่ (Central and Western)

หน่วยงานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562