ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : ญี่ปุ่น (Japan)

 

 

 

 

 

 

ญี่ปุ่น (Japan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ญี่ปุนเปนผูลงทุนรายใหญที่สุดของไทย ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุนหรือ JTEPA มีผลบังคับใชเมื่อ 1 พ.ย. 2550 นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุนหรือ AJCEP ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อ 1 ธ.ค. 2551 สําหรับญี่ปุน และเมื่อ 1 มิ.ย. 2552 สําหรับไทย
• กรอบการดําเนินความสัมพันธกับญี่ปุนในป 2560 เนนการมี conversation กับญี่ปุน ในเรื่อง (1) ความรวมมือไตรภาคี โดยเฉพาะในเรื่องของการชวยเหลือยะไข
(2) การแกไขปญหาทะเลจีนใต โดยเฉพาะภายใตปจจัยชองวางในความสัมพันธจีน - สหรัฐฯ (3) สถานการณบนความสมุทรเกาหลีและปญหาการลักพาตัว (4) การเชื่อมโยงภูมิภาคในภาพกวาง ที่สําคัญคือ EWEC / EEC / SEC / ทวาย / โครงการเชื่อมโยงกรุงเทพฯ - KL ฯลฯ (5) การใหความชวยเหลือปาเลสไตน ผานกรอบการประชุม CEAPAD

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

377,930 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ   (Emperor  Akihito)

เมืองหลวง

Tokyo

นายกรัฐมนตรี

นายชินโซ อาเบะ   (Mr. Shinzo  Abe)

ประชากร

127 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ทะโร โคโนะ   (Taro  Kono)

ภาษาราชการ

ญี่ปุ่น

วันชาติ

23 ธันวาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 1 พุทธ ร้อยละ 37 อื่น ๆ ร้อยละ 1

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

26 กันยายน 2430 (ค.ศ. 1887)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

4,872.14 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

100 JPY = 28.90 บาท

GDP per Capita

38,428.1 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.5 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 1.7 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

 

อุตสาหกรรมหลัก

รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เซมิคอนดักเตอร์) ชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า และมอเตอร์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน/ไต้หวัน ฮ่องกง

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สื่อสารv

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถิติที่สำคัญไทย-ญี่ปุ่น

มูลค่าการค้า

54,120.23 ล้าน USD ไทยส่งออก 22,066.54 ล้าน USD นำเข้า 32,053.69 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -9,987.15 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ไกแปรรูป เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล และ เหล็กและ
เหล็กกลา

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สวนประกอบและ
อุปกรณยานยนต และ พลาสติก

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 3,256.54 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 204.11 ล้าน USD
 

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,540,000 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปญี่ปุ่นประมาณ 987,100 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2559)

คนไทยในญี่ปุ่น

ประมาณ 49,756 คน (คนไทยทั่วไป)

หน่วยงานไทยในญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูต (Tokyo) สถานกงสุลใหญ่ (Osaka) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Nagoya) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Okinawa) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Yamaguchi) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Yokohama) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Hokkaido) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Fukuoka)

หน่วยงานของญี่ปุ่นในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562