ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : มาเลเซีย (Malaysia)

 

 

 

 

 

 

มาเลเซีย (Malaysia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มุ่งเป็นประเทศรายได้สูง ภายในปี 2563 (Vision 2020) และมีแผนพัฒนาต่อเนื่อง(Mission 2057) เป็นแนวทางพัฒนาประเทศจนถึงปี 2600
• เป็นประธานอาเซียนในปี 2558 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี 2558 – 2559 รวมถึงมีบทบาทสำคัญในองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

329,758 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ ๕   (His Majesty the Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V  )

เมืองหลวง

Kuala Lumpur

นายกรัฐมนตรี

นายมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด (Mr. Mahathir bin Mohamad)

ประชากร

32 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ดาโต๊ะ ไซฟุดดิน อับดุลละห์ (Dato’ Saifuddin Abdullah)

ภาษาราชการ

มาเล

วันชาติ

31 สิงหาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 9.2 พุทธ ร้อยละ 19.8 อิสลาม ร้อยละ 61.3 อื่น ๆ ร้อยละ 3.5

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

31 สิงหาคม 2500 (ค.ศ. 1957)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

314.5 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 MYR = 7.94 บาท

GDP per Capita

9,944.9 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.9 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 5.9 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

น้ำมันปาล์ม ยางพาราธรรมชาติ น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

การเงินอิสลาม น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการด้านสุขภาพ การศึกษา บริการ วิชาชีพ
การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมฮาลาล

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรกลและอุปการณ์ด้านการขนส่ง แร่เชื้อเพลิง สินค้าบริโภค และสารเคมี

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกลและอุปการณ์ด้านการขนส่ง สินค้าบริโภค สารเคมี และแร่เชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย

สถิติที่สำคัญไทย-มาเลเซีย

มูลค่าการค้า

21,925.87 ล้าน USD ไทยส่งออก 10,343.28 ล้าน USD นำเข้า 11,582.59 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -1,239.31 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา น้ำมันสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

สินค้านำเข้า

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 58.56 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 334.23 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 3,350,000 คน และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปมาเลเซียประมาณ 1,840,000 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในมาเลเซีย

ประมาณ 163,742 คน (คนไทยทั่วไป)

หน่วยงานไทยในมาเลเซีย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur) สถานกงสุลใหญ่ (Kota Bharu) สถานกงสุลใหญ่ (Pahang) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Langkawi)

หน่วยงานของมาเลเซียในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562