ข้อมูลประเทศ

เอเชียตะวันออก : มองโกเลีย (Mongolia)

 

 

 

 

 

 

มองโกเลีย (Mongolia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มีแร่ธาตุจํานวนมาก โดยเฉพาะ ทองแดง ทองคํา ถ่านหิน ยูเรเนียม มีศักยภาพ
เป็นแหล่งวัตถุดิบสําหรับไทย หรือเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม อาทิ จีน รัสเซีย
• ต้องการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ และประเทศอาเซียน เพื่อคานอํานาจจีน และรัสเซีย
• เป็นพันธมิตรกับไทยในกิจการระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคงการพัฒนา
ในกรอบสหประชาชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ความเป็นประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,500,000 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายคัลต์มา  บัตทุลกา (Mr. Khaltmaa  Battulga)

เมืองหลวง

Ulaanbaatar

นายกรัฐมนตรี

นายอุคนา  คูเรลซูค (Mr. Ukhnaa  Khurelsukh)

ประชากร

3 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

แดมดิน  ซอคต์บาตาร์ (Damdin  Tsogtbaatar)

ภาษาราชการ

มองโกเลียน

วันชาติ

11 กรกฎาคม

ศาสนา

พุทธ ร้อยละ 53 (พุทธนิกายลามะ)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

5 มีนาคม 2517 (ค.ศ. 1974)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

11.49 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 MNT = 0.013 บาท

GDP per Capita

3,735.2 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.1 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 5.9 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ทองแดง ทองคํา ถ่านหิน ยูเรเนียม แร่เหล็ก เงิน สังกะสี และปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ (โดยเฉพาะทองแดงและยูเรเนียม) อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เนื้อสัตว์ (ม้า แกะ) และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
อาทิ สิ่งทอจากขนแกะ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และเครื่องนุ่งห่ม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหราชอาณาจักร รัสเซีย เยอรมนี อิตาลี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกล น้ำมัน อาหาร โลหะ เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญไทย-มองโกเลีย

มูลค่าการค้า

61.97 ล้าน USD ไทยส่งออก 9.89 ล้าน USD นำเข้า 52.08 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -42.19 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ

สินค้านำเข้า

สินแร่ ตะกรันและเถ้า ทองแดงและของทําด้วยทองแดง หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก เครื่องมือ
เครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากมองโกเลียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 15,000 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 108 จากปี 2559) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปมองโกเลียประมาณ 5,500 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 108 จากปี 2559)

คนไทยในมองโกเลีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในมองโกเลีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Ulaanbaatar)

หน่วยงานของมองโกเลียในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562